Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Stránky

Zobraz stránky - zatvor panel stránok
Otvor všetko | Zatvor všetko

Kategórie

Archív

Počasie


TOPlist

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2015/2016

    Riaditeľka Materskej školy na Ul. Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2015/2016 bude prebiehať od  16. februára do 16. marca / v zmysle vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materských škole/. Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy v čase od 8.30 hod. do 15.30 hod..

Do materskej školy možno zapísať dieťa:

- vo veku od troch do šiestich rokov
– prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.
– ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky  alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, toto rozhodnutie predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do 15. apríla
– vo veku od dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a priestorové podmienky školy

Materská škola je zameraná na ľudové tradície a zachovanie ľudových zvykov.

Deťom poskytujeme  možnosť:
– pracovať v tanečnom krúžku
– pobyt detí v škole v prírode
– návštevy plavárne – predplavecká príprava
– spoločné stretnutia s rodičmi a starými rodičmi
– aktivity kultúrne a spoločenské

Ľudmila Hecková
              riaditeľka MŠ